Biodiverzitet Cera

Šumski ekosistem Cera čini 7 tipova hrastovih šuma, 5 bukovih i 1 tip mešovitih. Cer je poznat po tradicionalnom vinogradarstvu (sela Rumska, Bela Reka, Grušić), sakupljanju lekovitog bilja, jestivih gljiva i šumskih plodova.

U sastojinama bukovih šuma javlja se biljka krvavica (Hypericum androsaemum) koja je prvi put i jedino u Srbiji zabeležena na Ceru, koja pripada mediteranskom atlantskom flornom element (Radulović S., Marković D., 1970).

Do sada je na Ceru evidentirano 400 lekovitih biljnih vrsta  (Naučno istraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“ Univerziteta u Novom Sadu).

Najzastupljenije vrste lovne divljači na Ceru su srna, zec, lisica, divlja svinja. Najveće hranilište Daždevnjaka salamandera u Srbiji nalazi se na Ceru. Gmizavaci koji su zastupljeni na Ceru i nalaze se u „Crvenoj knjizi gmizavaca Srbije“ su: poskok, šarka, slepić i zelembać.

Na Ceru je evidentirano nekoliko desetina vrsta Dnevnih leptira. U „Crvenoj knjizi dnevnih leptira Srbije“ evidentirana je Msaculinea arion. (dr Slobodan Puzović i  NIDSBE ‘Josif Pančić’ Univerzitet u Novom Sadu)

Dodatne informacije