Cerska bitka - Početak Cerske operacije

12. avgusta 1914. godine u prepodnevnim časovima počinje razorno bombardovanje Šapca sa austrougarskih monitora sa Save, u to vreme jedinice V armije prelaze Drinu kod Loznice i Ljubovije i ulaze na teritoriju Kraljevine Srbije. Slabe snage Šabačkog i Obrenovačkog odreda u sastavu III armije uspevaju da pruže otpor na ovom delu fronta i otežaju, sa uspehom, prodor austrougarske vojske u Srbiju.

Srpska vrhovna komanda i načelnik generalštaba vojvoda Radomir Putnik nemajući još uvek potpune informacije o napadu neprijatelja sa Save i Drine, i dalje drži srpske trupe na predviđenom pravcu. Međutim već u toku 12. avgusta počinju u Vrhovnu komandu da pristižu prvi izveštaji sa fronta u kojima se izveštava da je austrougarska vojska svoj glavni napad već počela! Kada su počele da pristižu potvrde o glavnom pravcu napada na Srbiju, vojvoda Radomir Putnik naređuje da se II i III srpska armija prebace na područje planine Cer i sela Tekeriš.

13. avgusta počinje čuveni marš-manevar srpske vojske dug 150 km. Po najvećim vrućinama pod punom ratnom spremom peške, prašnjavim i neprohodnim putevima 180.000 srpskih vojnika, za kratko vreme, uspeva da stigne na padine Cera. Kombinovana divizija i njena prethodnica II prekobrojni puk stižu na padine Cera 15. avgusta uveče, stacioniraju se u selu Krivaja i šalju izvidnicu na Cer.

Dodatne informacije